Геоинформационные системы

Пример заполнения журнала исходящей корреспонденции

На основании составленного служебного письма ЖУРНАЛ ИСХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ № п/п Дата (отправки документа) Корреспондент Краткое содержание Количество листов Исполнитель 415 13.05.2011 ОА «ЭЛЕКТРОН» г.Архангельск О предложении сотрудни- чества 1/3 каталога Сухов А.С. Пример заполнения журнала входящей корреспонденции На основании составленного служебного письма ЖУРНАЛ ВХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ № п/п Дата (поступления документа) Корреспондент Дата и № поступившего… Continue reading Пример заполнения журнала исходящей корреспонденции

Генетика и генная инженерия

Приготування еталонного розчину.

Еталонний розчин Ni 2+ використовують для добавок до досліджуваних розчинів. Еталонний розчин у має містити 0,1 мг Ni 2+ в 1 мл розчину. Розраховують необхідну кількість хімічно чистого хлориду для приготування еталонного розчину Ni 2+ з Т=0,1 мг/мл. На аналітичній вазі зважують розраховану кількість нікель хлориду. Кількісно переносять наважку в мірну колбу на 100 мл,… Continue reading Приготування еталонного розчину.

Библиотековедение

Определить эластичность кожи.

20. Проверить состояние кровеносных сосудов (синдромов «щипка», «жгута», «молоточка»). Проверить и оценить дермографизм у ребенка. +22. Определить равномерность и степень развития подкожно-жировой клетчатки. +23. Определить толщину подкожно-жировой клетчатки в 6 стандартных точкаху здоровых детей 2-1, 5 см) определяется: 1 — на животе — кнаружи от пупка, 2 — на груди — у края грудины под… Continue reading Определить эластичность кожи.

Биология

От данных существительных множественного числа образуйте форму родительного падежа. Выделите окончания.

Барышни, помидоры, чулки, судьи, ворчуньи, дыни. Объясните лексическое значение любых 10 терминов из словаря профессиональной экономической терминологии. авансирование, авизо, аккредитация, акционер, аудит, безработица, производительность труда, бюджетный дефицит, инвестиции, инфляция, консалтинг, макроэкономические показатели, занятость, биржевая экономика, продажи, производство, финансы, финансовые инструменты, девальвация, товар, цена, экономичность, эффективность, потребности, национальный доход, прибыль. Вариант № 6 Дайте характеристику следующим… Continue reading От данных существительных множественного числа образуйте форму родительного падежа. Выделите окончания.

Бизнес

Способи перевірки судових рішень у кримінальному провадженні України

Необхідність перевірки судових рішень обумовлена завданнями кримінального судочинства, а також направлена на те, щоб запобігти судовим помилкам та несправедливим вирокам. Значення перевірки судових рішень полягає в тому, що перегляд рішень сприяє досягненню мети законності і обґрунтованості судового рішення насамперед завдяки дотримання законності у досудовому і судовому провадженні справи. Органи дізнання, слідчі, суд усвідомлюють, що їх… Continue reading Способи перевірки судових рішень у кримінальному провадженні України

Все

Поняття, структура та види конституційно-правового статусу людини і громадянина

Конституція України в преамбулі закріплює прагнення Українського народу розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу. Розвиток держави і суспільства в цьому напрямі зумовлює актуальність питання чіткої регламентації в праві меж можливої діяльності суб’єктів правовідносин. Серед питань співвідношення суб’єктів у праві є завдання держави окреслити становище і межі людини та громадянина щодо інших індивідів, колективів та… Continue reading Поняття, структура та види конституційно-правового статусу людини і громадянина

Демография

Синтаксичні особливості професійних текстів

План 1. Синтаксичні особливості професійних текстів 2. Прямий порядок слів, вживання інфінітивних конструкцій, пасивні конструкції, використання віддієслівних іменників 3. Місце у реченні вставних слів, дієприслівникових зворотів Студенти повинні знати: синтаксичні особливості текстів професійного характеру. Студенти повинні вміти: користуватися синтаксичними нормами у професійному спілкуванні. 1.Загальна грамотність документа, що виражається в чіткості й логічності викладу, дотриманні правописних… Continue reading Синтаксичні особливості професійних текстів

Вычислительная техника

Синонімічний вибір слова

План 1. Багатозначні слова і контекст 2. Семантичні процеси в термінології: омонімія, синонімія, антонімія 3. Особливості вживання термінів-синонімів. Синонімічний вибір слова 4. Пароніми та омоніми у мові фаху Студенти повинні знати: особливості використання багатозначних слів, синонімів, паронімів, омонімів у професійному мовленні. Студенти повинні вміти: знаходити в тексті й доречно використовувати у професійному мовленні синоніми, пароніми,… Continue reading Синонімічний вибір слова

Архитектура и строительство

Тақырып 14. Басқару шешімдерін қабылдау

1.Шешімдер қабылдау үрдісіндегі есептік ақпарат 2.Арнайы зерттеулер: шешімдер қабылдау үшін релевантты шығындарды анықтау 3.Бағаға байланысты шешімдер қабылдау 4.Арнайы тапсырыстың бағасын қалыптастыру 1. «Шығын -өнім шығымы — пайда» талдауы — бұл негізінде шығынның, түсімнің (табыстың), өндіріс көлемінің және пайданың; баскарушылық жоспарлаудың аспабы мен бақылаудың өзара байланысы жататын шығын мінез-кұлқының талдауы болып табылады. Аттары аталған өзара байланыстар… Continue reading Тақырып 14. Басқару шешімдерін қабылдау

ЖЗЛ

Понятие и стадии законотворчества в РФ

Законотворческий процесс — главная составная часть правотворческого процесса, его сердцевина. Именно принятие законов прежде всего характеризует данный процесс в целом. Кроме законов, продукцией правотворчества выступают подзаконные нормативные акты, правовые обычаи, нормативные договоры, юридические прецеденты. Законотворчество — сложный, неоднородный процесс, включающий в себя следующие стадии. 1. Законодательная инициатива — закрепленное в Конституции РФ право определенных субъектов… Continue reading Понятие и стадии законотворчества в РФ

Болонский процесс

Силлабус

Модулдің атауы Басқару есебі Ғылымның облысы Экономикалық ғылымдар Жауапты оқытушы Нуркашева Н.С. Оқыту тiлi Қазақша Деңгейі Бакалавриат /4, 3 курс / Пәннің пререквизиттері «Бухгалтерлік есеп прициптері», «Қаржылық есеп», «Менеджмент негіздері», «Макро экономика», «Микро экономика, »«Экономикалық теория» Пәннің постреквизиттері «Құрылыстағы есеп», «Экономикалық талдау» Ұсыныстың мерзiмдiлiгi Жылына бір рет Ұзақтығы 5 семестр / 15 апта / 68… Continue reading Силлабус

Естествознание

Методы воздействия на призабойную зону скважины

3.3.1. Назначение методов и их общая характеристика Извлечение нефти из пласта н любое воздействие на неё осуществляются через скважины. Призабойная зона скважины (ПЗС) — область, в которой все процессы протекают наиболее интенсивно. Здесь как в единый узел сходятся линии токов при извлечении жидкости или расходятся — при закачке. Здесь скорости движения жидкости, градиенты давления, потери… Continue reading Методы воздействия на призабойную зону скважины

Архитектура и города

О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан

1. Запрограммированные управленческие решения носят _____________ характер. А) стандартный Б) интегральный В) творческий Г) универсальный 2. Факт достижения нравственных целей организации и персонала за более короткий срок, меньшим числом работников или с меньшими финансовыми затратами отражает _______________ эффективность управленческого решения. А) Психологическую Б) Социальную В) Этическую Г) политическую 3. Согласно теории менеджмента постановку задачи при… Continue reading О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан

Антропология

Поршневые компрессоры

Устройство и работа поршневого компрессора. Поршневые ком­прессоры по конструктивным признакам сходны с поршневыми насосами. Конструктивная схема одноступенчатого компрессора с цилиндром двойного действия и индикаторная диаграмма пред­ставлены на рис. 64. Цилиндр компрессора, закрытый с обеих сторон крышками, имеет две полости. В стенках цилиндра в спе­циальных коробах расположены всасывающий и нагнетательный клапаны, которые открываются л закрываются автоматически… Continue reading Поршневые компрессоры

Ассоциации и союзы

СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И МОРАЛИ: ЕДИНСТВО, РАЗЛИЧИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПРОТИВОРЕЧИЯ

В учебных и практических целях очень важно выявить как тесную взаимосвязь всех видов социальных норм, так и их специфику. Особенно это касается права и морали, представляющих для юридической науки приоритетный интерес. Еще древние философы (Платон, Демокрит, Цицерон, Аристотель) указывали на значимость этих двух главных определителей общественного поведения, их сходство и несовпадение. Отграничив право от морали,… Continue reading СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И МОРАЛИ: ЕДИНСТВО, РАЗЛИЧИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПРОТИВОРЕЧИЯ