География

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Ці компоненти не є частиною Delphi, як усі інші. Тут відібрано де­кілька компонент, створених поза межами Delphi іншими інструменталь­ними засобами, наприклад, С++ чи Visual Basic Подібні компоненти додані спеціальним чином. Компоненти сторінки АctiveХ мають великі функціо­нальні можливості, довгий перелік властивостей та методів. Однак довід­кового матеріалу про них безпосередньо в Delphi нема.

Список літератури:

1. Симкин С. и др. Программирование на Java. Путеводитель / Пер. с англ. — К.: НИПФ «ДиаСофт Лтд», 1996. — 736 с.

2. Хабибуллин И. Ш. Самоучитель Java. — СПб.: БХВ-Петербург, 2001. — 464 с.

3. Экель Б. Философия Java. Библиотека программиста. — СПб.: Питер, 2001. — 880 с.

4. Морган. М. Java 2. Руководство разработчика: Учеб. пособие / Пер. с англ.: Издательск. дом «Вильямс», 2000. — 720 с.

5. Иванова Г. С. Обьектно-ориентированное программирование: Учебник для вузов / Г. С. Иванова и др. — М: Изд-во МГТУ им. Н. 3. Баумана, 2001. — 317 с.

6. Хабибуллин И. Ш. Самоучитель Java. — СПб.: БХВ-Петербург, 2001. —464 с.

Викладач анатомії і фізіології Юзвишин С.М.

м. Хмельницький

Рік

Л Е К Ц І Я № 1

Т е м а: “Тканини. Цитологія.”

Основи цитології та гістології

Клітина

Тканина

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Заняття є вступним не лише до розділу, але й до всього курсу анатомії і фізіології з основами патології, тому що для подальшого засвоєння матеріалу з курсу необхідні знання про будову клітини та тканини, які є структурною одиницею для забезпечення всіх видів життєдіяльності організму.

Вивчення основ цитології та гістологи є важливою лан­кою у формуванні наукового світогляду студентів для май­бутньої клінічної практики у зв’язку з широким впроваджен­ням цитологічних та гістологічних методів під час дослі­дження кісткового мозку, біопсії тканин.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *