Геофизика

Мақсаты:заттың талдау әдістерімен, катиондар мен аниондардың аналитикалық реакциясымен танысу.

Знание и использование на практике порядка и последовательности отработки и оформлению разделов, подразделов и приложений плана ГО ОЭ, оперативных методик оценки обстановки в очагах поражения позволит сократить время на принятие решений при действиях в очагах поражения на объектах экономики, снизить вероятность гибели людей, позволит заблаговременно спланировать использование НАСФ и техники, что повысить эффективность использования сил и средств при ликвидации последствий применения противником различных средств поражения.

Предложенные рекомендации находят широкое применение при разработке планов ГО на различных объектах экономики РФ.

Заведующий кафедрой мобилизационной подготовки

здравоохранения и медицины катастроф А.Шидин

Практикалық сабақтардың жоспары

ПС 1. Аналитикалық химия пәні және мақсаты. Қоршаған орта қорғауында аналитикалық химияның рөлі. Аналитикалық химия әдістері. Аналитикалық химияның қазіргі күйі және дамуының негізгі сатылары. Зертханалық жұмыстардың техникасы. Үлгілерді алу және дайындау.

Мақсаты: аналитиканың негізгі ұғымдарын, әдістерін, мақсаттарын меңгеру.

Сабақтың мазмұны –сұрақтар бойынша жазбаша дайындалып және сүреттеу:

Аналитикалық химия пәні және мақсаты. Химиялық лабораторияда қауіпсіздік ережелері. Химиялық ыдыс және құрал-жабдықтар.

ПС 2. Химиялық талдаудың теориялық негіздері. Аналитикалық сигналдар және аналитикалық реакциялар. Сапалық талдауда қолданылатын реакция түрлері. Аналитикада заттарды бөлу және концентрлеу әдістері.

Мақсаты:химиялық талдау негіздерін, реакция түрлерін, заттардың бөлу және концентрлену әдістерін меңгеру.

Сабақтың мазмұны –аналитикалық реакциялардың, заттардың бөлу және концентрлену сұлбасын дайындау.

1. Химиялық талдаудың теориялық негіздері. Аналитикалық сигналдар және аналитикалық реакциялар. Сапалық талдауда қолданылатын реакция түрлері.

ПС 3. Әрекеттесуші массалар заңы – сапалық талдаудың теориялық негізі. Әрекеттесуші массалар заңы және гетерогенді жүйелер.

Мақсаты: әрекеттесуші массалар занын меңгеру.

Сабақтың мазмұны –келесі терминдерге глоссарий дайындау.

Аналитикалық реакция, аналитикалық реакцияның, активтілік – химиялық реакция кезінде ионның әсер ету шамасының шартты концентрациясы, аниондар, алкалиметрия, ацидиметрия, бөлшектеп талдау, буфер ертіндісі, бастапқы ерітінді, дисперсті орта, ерітінді, жеке реакция, жүзгіндер, жүйе, жұмыс ерітіндісі, коагуляция, катиондар.

ПС 4.Қышқыл-негіздік классификация бойынша I-VI аналитикалық топ катиондарының аналитикалық реакциясы. Аниондардың сапалық талдауы.

Мақсаты:заттың талдау әдістерімен, катиондар мен аниондардың аналитикалық реакциясымен танысу.

Сабақтың мазмұны –әдістемелік нұсқауды пайдаланып практикалық жұмысқа дайындалу.

1. Қышқыл-негіздік классификация бойынша I-VI аналитикалық топ катиондарының аналитикалық реакциясы.

2. Аниондардың сапалық талдауы.

ПС 5.Сандық химиялық талдау. Аналитикалық химиядағы метрология және талдау нәтижелерін статистикалық өңдеу. Сандық химиялық талдау әдістері. Гравиметриялық талдау.

Мақсаты: сандық химиялық талдау әдісі жөнінде білімдерін бекіту.

Жазбаша жұмыстардың мазмұны:

1. Аналитикалық химиядағы метрология және талдау нәтижелерін статистикалық өңдеу.

2. Сандық талдаудың кателерінің классификациясы.

3. Тұндыру әдісі.

4. Кристалды және аморфты тұнбалардың түзілу жағдайлары.

5. Гравиметриялық талдау.

6. I-III топтың топтық реагенттері.

ПС 6.Талдаудың титриметриялық әдісінің теориялық негіздері. Талдаудың титриметриялық әдісінің классификациясы.

Мақсаты: оқу тақырыбы бойынша білімдерін практикалық бекіту.

Сабақтың мамұны –әдістемелік нұсқауды пайдаланып практикалық жұмысқа дайындалу.

1. Титриметриялық әдіспен ХПК анықтау» практикалық жұмысын жүргізу.

ПС 7. Қышқыл-негіздік титрлеу әдістері.

Мақсаты: Қышқыл-негіздік титрлеу әдістерін ұғымдарын меңгеру.

Сабақтың мазмұны –сұрақтар бойынша жазбаша дайындалып және сүреттеу:

Мақсаты: оқу тақырыбы бойынша білімдерін практикалық бекіту.

Сабақтың мазмұны – жазбаша жұмысқа дайындалу және «Қымыздық қышқылы бойынша натрий гидроксиді ерітіндісінің стандартизациясы» әдістемелік нұсқау бойынша жұмысын жүргізу.

1. Әдістің негізі. Қышқыл-негіздік титрлеу әдістері. Қышқыл-негіздік титрлеудің қисығы

ПС 8.Тотығу-тотықсыздандырып титрлеу әдістері. Комплексонометриялық титрлеу әдістері. Тұндырып титрлеу.

Мақсаты: оқу тақырыбы бойынша білімдерін практикалық бекіту.

Сабақтың мазмұны – жазбаша жұмысқа дайындалу және әдістемелік нұсқауды пайдаланып практикалық жұмысқа дайындалу.

1. Йодометрия әдісі көмегімен аскорбин қышқылын анықтау практикалық жұмысын жүргізу.

ПС 9.Қоршаған орта обьектілерін талдауда физикалық-химиялық әдістері.

Мақсаты: Қоршаған орта обьектілерінің ТФХӘ-ің негізгі ұғымдарын меңгеру.

Сабақтың мазмұны –берілген сұрақтар бойынша презентация дайындап, тапсырма орынданда:

1. Талдаудың физикалық-химиялық әдістерінің жалпы сипаттамасы.

2. ТФХӘ-нің классификациясы.Талдаудың физикалық-химиялық әдістерінің артықшылықтары және кемшіліктері. Әдістің жалпы мақсаты. Оптикалық әдістердің классификациясы. Жарықты жұту заңдары. Талдауға арналған құрылғылар.

3. № 1-2 тапсырмалары, 203 бет [4].

ПС 10.Экологиялық мониторингтегі талдаудың оптикалық әдістері

Мақсаты: оқу тақырыбы бойынша білімдерін практикалық бекіту.

Сабақтың мазмұны – жазбаша жұмысқа дайындалу және әдістемелік нұсқауды пайдаланып практикалық жұмысқа дайындалу.

2. Фотоколориметрлік әдіспен табиғи судың құрамындағы нитраттарды анықтау практикалық жұмысын жүргізу.

ПС 11.Талдаудың фотометриялық әдісі. Жалынның эмиссионды фотометриясы. Атомдық-абсорбционды спектроскопия.

Мақсаты: талдау әдістерінің теориялық негіздерін құру.

Сабақтың мазмұны – тақырыптар бойынша 20 тест тапсырмаларын дайындау және тапсырма орындау:

1. Спектрдің молекулярлы спектральды ультракүлгін және көріну ауданында. Колориметрия. Әдістің негізі, артықшылықтары және кемшіліктері, қолданылуы. Атомдық-абсорбционды спектроскопия. Фотоколориметрия, фотоэлектроколориметрия. Әдістің негізі, артықшылықтары және кемшіліктері, қолданылуы. Сандық фотометриялық талдау. Әдістің негізі, артықшылықтары және кемшіліктері, қолданылуы.

2. № 4-5 тапсырмалары, 203, 204 бет [4].

ПС 12.Люминесцентті талдау.

Мақсаты: Талдаудың люминесцентті әдістері жөнінде мәліметтерді бекіту.

Сабақтың мазмұны —тақырыптарға баяндама жазу:

Люминесцентті әдістің негізі. Люминесценцияның әртүрлі түрлерінің классификациясы. Флуоресцентті талдау. Әдістің негізі, артықшылықтары және кемшіліктері, қолданылуы. Сапалық флуоресцентті талдау. Әдістің негізі, артықшылықтары және кемшіліктері, қолданылуы. Флуоресцентті талдаудың қолданылуы.

ПС 13. Қоршаған орта обьектілерін, экологиялық таза өнімді талдаудың хроматографиялық әдістері.

Мақсаты: Оқу тақырыбы бойынша білімдерін практикалық бекіту.

Сабақтың мазмұны –берілген тақырыптар бойынша реферат дайындау:

1. Ионалмасу хроматографиясы. Әдістің негізі, артықшылықтары және кемшіліктері, қолданылуы.

2. Газды хроматография. Әдістің негізі, артықшылықтары және кемшіліктері, қолданылуы.

3. Біріктірілген әдістер жөнінде ұғым: хромато-масс-спектрометрия, хромато-масс-спектрофотометрия. Әдістің негізі, артықшылықтары және кемшіліктері, қолданылуы.

4. Сұйық хроматография. Әдістің негізі, артықшылықтары және кемшіліктері, қолданылуы.

ПС 14.Талдаудың электрохимиялық әдістері.

Мақсаты: редокс-процестердегі химиялық тепе-теңдік жөніндегі білімдерін белсендіру, кәсіби тапсырмаларды шешу үшін қолданылуының теориялық негіздері мен мүмкіндіктерін қарастыру.

Сабақтың мазмұны —жазбаша жұмыс жазу және әдістемелік нұсқауды пайдаланып практикалық жұмысқа дайындалу:

Талдаудың электрохимиялық әдістерінің классификациясы. Талдаудың электрогравиметриялық әдісі.

Потенциометрия әдісі көмегімен табиғи судың құрамындағы хлоридтерді анықтау зертханалық жұмысын жүргізу.

ПС 15. Потенциометриялық талдау. Тура потенциометрия және потенциометрлік титрлеу.

Мақсаты: Оқу тақырыбы бойынша білімдерін практикалық бекіту.

Сабақтың мазмұны —жазбаша жұмысқа дайындалу және «Қымыздық қышқылы бойынша натрий гидроксиді ерітіндісінің стандартизациясы» жұмысын жүргізу.

Потенциометрия әдісінің мақсаты. Тура потенциометрияда талданатаын ерітіндінің концентрациясын анықтау. Потенциометрлік титрлеу. Потенциометрлік титрлеу қисықтары. Потенциометрлік титрлеу әдісін қолдану.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *