Астрономия

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

№1 семинар

Тақырыбы: «Қазақстан Республикасының Құқық негіздері» курсының пәні және жүйесі. Мемлекет теориясының негіздері

 1. «Қазақстан Республикасының Құқық негіздері» пәнін бүгінгі күні оқыту себептері мен қажеттілігі
 2. Мемлекеттің негізгі ұғымдары мен санаттары
 3. Мемлекетті басқарудың нысандары (монархия және республика)
 4. Мемлекет құрылысының негізгі нысандары: унитарлы мемлекет, федерация және конфедерация
 5. Саяси режим: демократия және антидемократия — тирания, тоталитаризм, фашизм, авторитаризм

ОСӨЖ

Терминдермен жұмыс: монархия, абсолюттік монархия, конституциялық монархия, республика, парламенттік республика, президенттік республика, диктатура, демократия, антидемократия, тирания, тоталитаризм, фашизм, авторитаризм.

№2 семинар

Тақырыбы: Құқық теориясының негіздері. Мемлекет және құқық теориясының қалыптасуы мен дамуының тарихы

 1. Құқық түсінігі және құқықтық қатынастар
 2. Әлеуметтік нормалар
 3. Мораль және құқық. Құқық және заң. Құқық салалары
 4. Заңды жауапкершілік ұғымы, белгілері, түрлері, қағидалары
 5. Заңды жауапкершілікті және құқыққа қайшылықты жоятын мән-жайлар

ОСӨЖ

Берілген сұрақтарға жазбаша жауапты логикалық кесте арқылы жазу: Қазақ мемлекетіндегі құқықтың пайда болу тарихы. Қазіргі құқықтық жүйенің құрылуы және дамуы. Мемлекет және құқықтық қоғамның түсінігі. Мемлекет және құқық теориясының қалыптасуының бастаулары. Кеңестік және Кеңестік Қазақстандағы мемлекет және құқық теориясының негізгі бағыттары. Тәуелсіз Қазақстандағы мемлекет және құқық теориясының негізгі бағыттары. Тәуелсіз Қазақстандағы мемлекет және құқық теориясының дамуы.

№3 семинар

Тақырыбы: Қазақстан Республикасының конституциялық құқық негіздері

 1. Конституциялық құқық пәні — құқық саласы ретінде
 2. Конституцияның түрлері
 3. Қазақстанның конституциялық заңнамасының даму тарихы
 4. Конституцияда бекітілген адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтары
 5. Мемлекеттік органдар жүйесі

ОСӨЖ

ҚР Президенті. ҚР Парламенті. ҚР Конституциялық Кеңесі

№4 семинар

Тақырыбы: Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық негіздері

 1. Әкімшілік құқық — құқық саласы ретінде
 2. Үкіметтің және оның құрылымының (министрліктер мен агенттіктердің) құқықтық мәртебесі және өкілеттіктері
 3. Әкімдіктер — Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы билік органдары ретінде
 4. Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызметшілердің құқықтық мәртебесі

ОСӨЖ

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша өндіріс» тақырыбына презентация дайындау

№5 семинар

Тақырыбы: Қазақстан Республикасының отбасы және неке құқығының негіздері

 1. Отбасы және неке құқығының жалпы сипаттамасы мен түсінігі, қағидалары
 2. Қазақстан Республикасы заңдары бойынша отбасы және неке түсініктері
 3. Ерлі-зайыптылардың мүліктерінің заңдық режимінің түсінігі (меншіктері)
 4. Баланың тегін анықтау. Сот тәртібімен әкелікті анықтау

ОСӨЖ

«Суррогат ана және қосалқы репродуктивті әдістер мен технологияларды қолдану» тақырыбында реферат.

№6 семинар

Тақырыбы: Қазақстан Республикасының еңбек құқығы негіздері

 1. Еңбек құқығының қағидалары, қайнар көздері
 2. Жұмыс уақыты түсінігі, оның ұзақтығы мен түрлері, нормалары
 3. Демалыс уақытының түсінігі мен түрлер
 4. Еңбекке ақы төлеудің түсінігі мен құқықтық реттелуі
 5. Еңбек құқығы бойынша материалдық жауакершіліктің түсінігі және түрлері
 6. Еңбек дауларының түсінігі, түрлері (жеке және ұжымдық) және дауларды шешу тәртібі

№7 семинар

Тақырыбы:Қазақстан Республикасының азаматтық құқық негіздері

 1. Азаматтық құқық пәні, қағидалары, жүйесі
 2. Азаматтық құқықтық қатынастардың түсінігі, түрлері және құрамы
 3. Мәміле: түсінігі, нысаны, жарамдылығы мен жарамсыздығы
 4. Шарт: түсінігі, түрлері, жасау тәртібі және қолданылуы
 5. Азаматтық құқықтық жауапкершілік

№8 семинар

Тақырыбы:Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық негіздері

 1. Қылмыстық құқықтың пәні, түсінігі, міндеттері мен принциптері.
 2. Қылмыстық-құқықтық нормалардың құрылымы
 3. Іс-әрекеттің қылмыс екендігін жоятын мән-жайлардың түсінігі және түрлері
 4. Қылмысқа қатысудың түсінігі. Қылмысқа қатысушылардың түрлері және қылмысқа қатысу нысандары.
 5. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығы

ОСӨЖ

Қылмыстық құқықтың Ерекше бөлімінің түсінігі және оның маңызы. Жекелеген қылмыстардың түрлері.

№9 семинар

Тақырыбы:Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқықтарының негіздері

 1. Азаматтық іс жүргізу құқығы ұғымы және жүйесі
 2. Азаматтық іс жүргізудің сатылары және мерзімдері
 3. Азаматтық іс жүргізудегі құқықтық қатынастар
 4. Талап-арыз ұғымы және мазмұны
 5. Азаматтық істерді сотта қарау
 6. Ерекше талап қою арқылы іс жүргізу

ОСӨЖ

Заң күшіне енбеген сот актілеріне апелляциялық тәртібімен іс жүргізу

№10 семинар

Тақырыбы:Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының қызметі мен ұйымдастырылу негіздері

 1. ҚР Әділет министрлігі. Әділет органдарының жүйесі
 2. Адвокатура институты. Адвокаттар алқасының құқықтық мәртебесі. Адвокаттың құқықтары мен міндеттері, уәкілеттіктері
 3. Адвокаттық қызметті лицензиялау тәртібі. Адвокатқа қойылатын талаптар
 4. Нотариат институты. Нотариалдық палаталардың құқықтық мәртебесі. Нотариустың құқықтары мен міндеттері, уәкілеттіктері
 5. Нотариалдық қызметті лицензиялау тәртібі. Нотариусқа қойылатын талаптар

№11 семинар

Тақырыбы:Қазақстан Республикасының қаржы құқығы негіздері

 1. Қаржылық құқық нормалары мен қатынастары.
 2. Қаржылық жоспарлау: түсінігі, объектісі, принциптері, әдістері, құқықтық негіздері. Қаржылық жоспарлау мен болжамдаудың ғылыми негіздері. Болашақтағы және ағымдағы қаржылық жоспарлауды ұштастыру.
 3. Мемлекеттік қаржылық бақылау: түсінігі, элементтері, принциптері, салалары, топтастырылуы
 4. Қаржылық құқық бұзушылықтар: түсінігі, түрлері, белгілері және құрамы

ОСӨЖ

Қаржылық құқықтың Ерекше бөлімінің түсінігі және оның маңызы.

№12 семинар

Тақырыбы:Қазақстан Республикасының салық құқығы негіздері

 1. Салық құқығының пәні, құқықтық реттеу әдісі және жүйесі. Салық құқығының қайнар көздері
 2. Салықтық құқықтық қатынастар: ұғымы, объектісі, субъектілері және олардың өз заңды мүдделері мен құқықтарын қорғау тәсілдері
 3. Салықтық қызмет аясындағы мемлекеттік уәкілетті органдар Салықтық міндеттемелер: түсінігі, нысаны, құрамы, туындау негіздері
 4. Салық салу саласындағы мемлекеттік басқару түсінігі, маңызы, міндеттері, мақсаты, принциптері, басқару элементтері
 5. Салық салу саласындағы басқаруды жүзеге асыратын уәкілетті органдар
 6. Салықтық бақылау түсінігі, қағидаттары және элементтері. Салықтық бақылауды тікелей жүзеге асыратын органдар
 7. Салық салу саласындағы мемлекеттік мәжбүрлеу және құқықтық жауапкершілік

№13 семинар

Тақырыбы:Қазақстан Республикасының экологиялық құқық негіздері

 1. Экологиялық құқық пәні, принциптері
 2. Қоршаған орта түсінігі, қоршаған орта объектілері
 3. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік басқару

ОСӨЖ

Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану саласында мемлекеттік-құқықтық реттеу механизмі.

№14 семинар

Тақырыбы:Қазақстан Республикасының жер құқығы негіздері

 1. Қазақстан Республикасының жер құқығының құқығының түсінігі, принциптері
 2. Жерге мемлекеттік меншік құқығы, оның объектілері мен субъектілері және асыру ерекшеліктері
 3. Жерге жеке меншік құқығы, оның объектілері мен субъектілері және жүзеге асыру ерекшеліктері
 4. Жер пайдалану құқығы: түсінігі, түрлері, субъектілері және олардың түрлері

ОСӨЖ

Жер заңдарын бұзғаны үшін жауаптылық мәселелері

№15 семинар

Тақырыбы:Халықаралық құқық негіздері

 1. Халықаралық құқықтың пәні, принциптері және субъектілері
 2. Халықаралық жария және халықаралық жеке құқық
 3. Халықаралық құқықтағы жауаптылық мәселесі

ОСӨЖ

БҰҰ халықаралық құқықтың субъектісі ретінде

Курс бойынша ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

Нормативтік-құқықтық актілер тізімі:

 1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы: Юрист, 2007. — 40 бет.
 2. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституцияық Заңы, 16 желтоқсан 1991 жыл.
 3. Қазақ ССР-нің мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясы, 25 қазан 1990 жыл.
 4. «Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері туралы» Заңы, 24 наурыз 1998 жыл.
 5. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік нышандары туралы» Заңы, 24 қаңтар 1996 жыл.
 6. «Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» ҚР Заңы, 20 желтоқсан 1991 жыл
 7. «Қазақстан Республикасыныдағы сайлау туралы» ҚР Конституциялық заңы, 28 қыркүйек 1995 жыл.
 8. «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» ҚР Конституциялық заңы, 26 желтоқсан 1995 жыл.
 9. «Қазақстан Республикасының Парламенті туралы» ҚР Конституциялық заңы, 16 қазан 1995 жыл.
 10. «Қазақстан Республикасының Конституциялық кеңесі туралы» ҚР Конституциялық заңы, 29 желтоқсан 1995 жыл.
 11. «Қазақстан Республикасындағы балалардың құқықтары туралы» ҚР Заңы, 5 қараша 2002 жыл.
 12. «Азаматтардың ұрпақты болу құқықтары және оларды жүзеге асыру кепілдіктері туралы» ҚР Заңы, 16 маусым 2004 жыл.
 13. «Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы туралы» ҚР Президентінің 2009 жылғы 28 тамыздағы № 858 Жарлығы // Егемен Қазақстан 2009 жыл, 28 тамыз, №281-283 (25680).
 14. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, 15 мамыр 2007 жыл.
 15. «Кәсіби одақтар туралы» ҚР Заңы, 9 сәуір 1993 жыл.
 16. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі, 30 қаңтар 2001 жыл.

Әдебиеттер:

 1. Мемлекет және құқық негіздері: Оқулық. / Құраст. Е.Баянов. — Алматы: Жеті жарғы, 2001. — 624 б.
 2. Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері. Оқулық 2 кітаптан тұрады. / Құраст. Е.Баянов. 1-ші кітап. — Алматы, 2009. — 384 б.
 3. Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері. Оқулық 2 кітаптан тұрады. / Құраст. Е.Баянов. 2-ші кітап. — Алматы, 2009. — 368 б.
 4. Дулатбеков Н.О., Амандықова С.Қ., Турлаев А.В. Мемлекет және құқық негіздері: оқу құралы. — Астана: Фолиант, 2001. — 252 б.
 5. Баққұлов С. Құқық негіздері/ Оқулық, 2-ші басылым. Алматы, 2004. — 248 б.
 6. Азаматтық білімге кіріспе: Жоғары сыныптарға арналған оқу құралы. Алматы: Кітап, 2002. — 256 б.
 7. Ағдарбеков Т., Әлайдар А., Алайдаров А. Құқық негіздері. Оқу құралы. — Алматы: Заң әдебиеті, 2009. — 260 б.
 1. Қазақстан мемлекеті мен құқығының негіздері [Текст]: хрестоматия / құраст.Ғ.Сапарғалиев.- Алматы: Атамұра, 1996.- 256 б.
 2. Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері [Текст]: оқулық / құраст.Е.Баянов.- 2-і бас., өзгерт. мен толық., енгіз., қайта жөндел.- Алматы, 2003.- 691б.
 3. Сапарғалиев, Г. Қазақстан мемлекеті мен құқығының негіздері [Текст]: орта мектеп оқуш.арналған оқулық / Г. Сапарғалиев.- Алматы: Атамұра, 1998.- 168б.
 4. Оспанов, Қ.И. Құқық негіздері [Текст] / Қ.И. Оспанов.- 2-бас., толық.- Алматы: Жеті жарғы, 2007.- 304 б.- (оқу құралы).
 5. Панияз, Т.П. Құқық негіздері [Текст]: оқу-әдістем. құрал / Т.П. Панияз; ҚМПИ.- Қостанай: ҚМПИ, 2011.- 73 б.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *